سلامی به گرمی تابستان.

حس تملک زنانه معادل غیرت مردانه است اما فرقش اینه مردا وقتی غیرتی میشن رگ گردنشان بزرگ میشه اما ما وقتی حس تملک زنانه مان گل می کنه لب و لوچه مان آویزان میشه.حس تملک زنانه یعنی زن ها دوست دارن شوهرشان فقط مال خودشان باشه و مال هیچ کس نباشه .حتی دوست ندارن شوهرشان با مادر و خواهرشان صمیمی حرف بزنن.حس تملک زنانه باعث میشه زن ها پیامک های شوهرشان را کنترل کنن و یا تو خیابان نگاه کنن ببینن کجا رو داره نگاه می کنه و اگه مرد بیچاره یکم چشم چران باشه باید فاتحه اون مرد رو تو همین جا خوند....فاتحه  ....صلوات....

نکته مهم:اگه حس تملک زنانه همسرتان فوران کنه زندگی واسه مردا جهنم میشه و شاید به خود کشی دست بزنن چون جرات طلاق ندارن....بیخود نگو ...پول داری 2009 تا سکه بدی...خوب نداری..پس بسوز و بساز و اون چشماتو درویش کن.